Book Name: Gravity - Sales Center Design 9

  • Huang Ying, Ma Yong  
  • 2  P  
  • 978-7-5537-3924-3
  • Chinese and English
  • 398.00 RMB
  • Hardcover
  • 1
  • 2014.11
  • 230*300
  • 336

Table of Contents

MODERN STYLE
Tian Ju Reception Center, Taiwan
Secret Garden, Changzhou
Meditation & Culture Reception Center, Taiwan
Glory and Harmony Sales Center, Guangxi
Vanke (Chongqing) Xijiu Sales Center
China Resources (Naning) Xing Fu Li Sales Center & Chamber
Reception Center of Fu Chun Village, Taiwan
……
ORIENTAL LEGEND……
EXOTIC BEAUTY……